titancia:

These are gorgeous Rick Rack Rosettes you can make yourself.

titancia:

These are gorgeous Rick Rack Rosettes you can make yourself.